==> File tag.php <==

Biến trình duyệt web bất kỳ thành notepad